Generelle salgs- og leveringsbetingelser Iper Direkte AS

1. Partene, Avtalen og Tjenestene/Leveransen

Avtalens parter er Iper Direkte AS («Iper Direkte») og Kunden.

Avtalevilkår i Iper Direktes skriftlige tilbud med bilag, i Iper Direktes ordrebekreftelse med bilag, i avtaledokumenter signert av begge parter, i disse Generelle salgs- og leveringsbetingelser (heretter kalt ”Betingelsene”) samt i eventuelle skriftlige tilleggs- og endringsavtaler utgjør de samlede avtalevilkår (heretter kalt «Avtalen») som gjelder for leveranse av samtlige tjenester fra Iper Direkte (heretter kalt ”Tjenestene”/”Leveransen”). Ved motstrid mellom avtalevilkår i ulike dokumenter går nyere dokumenter foran eldre. Avtalevilkår som avviker fra Avtalen (herunder for eksempel Kundens standardbetingelser for innkjøp) inngår bare i Avtalen hvis og i den utstrekning slike vilkår skriftlig og uttrykkelig er akseptert av Iper Direkte.

Ved trykking av Materiell (jf punkt 5) gjelder siste utgave av «Veiledende salgs- og leveringsbetingelser «, utgitt av NHO Grafisk, (heretter kalt ”Grafisk betingelser”), i stedet for og eventuelt i tillegg til Betingelsene. Dersom Leveransen både omfatter trykking av Materiell og andre Tjenester, skal Betingelsene gjelde for leveranse av de andre Tjenestene.

2. Kontaktpersoner

Kontakten mellom partene om Leveransen skal kanaliseres gjennom kontaktpersoner angitt av hver av partene. Dersom Kunden ikke har angitt kontaktperson på bestillingen, skal han sende en særskilt skriftlig melding til Iper Direkte om hvem kontaktpersonen for Kunden er. Dersom Iper Direkte ikke har angitt en annen kontaktperson, skal den som har underskrevet tilbudet, ordrebekreftelsen eller avtaledokumentet for Iper Direkte anses som kontaktperson

3. Leveringen

Dersom ikke annet fremgår av Avtalen, skal levering skje Ex Works (Incoterms, siste versjon) på det sted som angis av Iper Direkte. Etter at den enkelte Tjenesten er levert, skal den undersøkes av Kunden slik god skikk tilsier.

4. Lojalitets- og informasjonsplikt

Hver av partene skal opptre lojalt og hensynsfullt overfor den annen part under forberedelse til og gjennomføring av Leveransen, og skal sørge for at alle opplysninger av betydning for gjennomføringen som parten blir kjent med snarest mulig gis den annen part.

5. Risiko og ansvar for Materiellet fra Kunden. Tilbakeholdsrett. Forsikring

Kunden har risikoen for hendelig uhell som medfører at registre som er levert til Iper Direkte for utarbeidelse og/eller utsendelse eller andre typer materiale m.v. som Iper Direkte har mottatt (heretter kalt ”Materiellet”) går tapt, skades eller minskes mens Materiellet er i Iper Direktes besittelse. Iper Direkte skal dekke direkte tap for Kunden som skyldes at Materiellet er blitt håndtert uaktsomt av Iper Direkte eller noen Iper Direkte hefter for.

Iper Direkte har tilbakeholdsrett i Materiellet for utført arbeid frem til alle utestående er betalt.

Iper Direkte er ikke pliktig til å forsikre Materiellet som er i Iper Direktes besittelse.

6. Porto. Postal godkjenning

Kunden skal, i tillegg til kjøpesummen (jf. punkt 8 nedenfor), betale porto for all avtalt utsendelse via post fra Iper Direkte av Materiellet og/eller annet som inngår i Leveransen. Iper Direkte kan ikke holdes ansvarlig for at Posten avviser sendinger som inngår i Leveransen, med mindre avvisningen skyldes et uaktsomt forhold som Iper Direkte hefter for.

7. Rettigheter til Tjenestene. Gjenbruk

Kunden har ikke rett til kopiering, reproduksjon, videresalg, bearbeiding eller annen form for gjenbruk (heretter kalt ”Gjenbruk) av Leveransen eller deler av denne, med mindre dette er skriftlig avtalt mellom partene. Tjenestene (for eksempel adresser på konvolutter, etiketter, kort, lister m.v.), skal kun anvendes av Kunden for å realisere formålet med Tjenestene i henhold til beskrivelsen i Avtalen.

Med mindre adgangen til Gjenbruk følger av Avtalen, skal partene inngå en særskilt Gjenbruksavtale i tilfeller hvor dette er aktuelt. Ved Gjenbruk av Tjenestene i strid med Avtalen eller særskilt Gjenbruksavtale, skal Kunden betale erstatning til Iper Direkte for Gjenbruken. Erstatningen skal fastsettes i samsvar med Iper Direktes gjeldende satser for vedkommende Gjenbruk. Dersom slike satser ikke foreligger, skal Kunden betale et rimelig vederlag for Gjenbruken som Iper Direkte fastsetter.

8. Kjøpesum og betaling

Kjøpesummen for Leveransen skal være fast og eksklusiv merverdiavgift. Nye offentlige avgifter eller nye offentlige avgiftssatser gir Iper Direkte rett til tilsvarende justering av kjøpesummen. Kjøpesummen inkluderer ikke porto for avtalte utsendelser, jf. punkt 6 ovenfor. Betaling skal skje innen 20 dager fra fakturadato, med mindre annet er skriftlig avtalt. Iper Direkte har rett til å kreve gebyr i forbindelse med purring av ubetalte fakturaer. Ved forsinket betaling av faktura belastes Kunden med forsinkelsesrente etter gjeldende norsk lov og forskrift.

9. Endringer i Leveransen

Kunden kan etter avtaleinngåelsen kreve endringer i Leveransen såfremt

(a) endringene ikke går utover det Iper Direkte med rimelighet kunne forvente da Avtalen ble inngått, og

(b) partene blir enige om endring av kjøpesummen for Tjenestene som følge av endringene.

10. Underleverandører

Iper Direkte har rett til å benytte underleverandører i forbindelse med Tjenestene. Iper Direkte skal opplyse om eventuell bruk av underleverandører dersom Kunden ber om dette, eller dersom bruk av underleverandører ikke kunne forventes i det aktuelle tilfellet.

11. Avtalebrudd

11.1 Forsinkelse

Dersom Iper Direkte har grunn til å tro at avtalt leveringstidspunkt ikke kan overholdes, skal Iper Direkte straks varsle Kunden skriftlig om dette.

Kunden skal på sin side gi Iper Direkte skriftlig varsel om forsinkelse av Materiellet som skal brukes til produksjon av Tjenestene. Ved forsinket levering av Materiellet skal ny fremdriftsplan/nytt leveringstidspunkt avtales mellom partene. Dersom Materiellet er mer enn 5 (fem) virkedager forsinket i forhold til det som er avtalt mellom partene, har Iper Direkte rett til (a) å heve bestillingen eller (b) å ensidig fastsette en rimelig fremdriftsplan regnet fra tidspunktet for fem dagers -periodens utløp.

Ved forsinkelse som ikke skyldes Kundens forhold har Kunden rett til å kreve erstatning i henhold til punkt 11.6 nedenfor. Kunden kan dessuten heve kjøpet av Leveransen eller vedkommende Tjeneste når forsinkelsen har vart eller kommer til å vare så lenge at den utgjør et vesentlig brudd på Avtalen. Kunden har ikke andre sanksjoner overfor forsinkelse fra Iper Direktes side enn erstatning og/eller heving som nevnt.

11.2 Mangel

En mangel foreligger dersom Leveransen ikke tilfredsstiller de krav som er spesifisert i Avtalen. Det foreligger ikke en mangel dersom Leveransens tilstand skyldes Materiellets beskaffenhet eller andre forhold som Kunden hefter for. Det foreligger heller ikke en mangel dersom det grunnmaterialet de ulike Tjenestene baserer seg på (kalendere, bransjepublikasjoner, medlemslister, årbøker, telefonkataloger, spesielt innkjøpte adresser m.v.) ikke er komplett, ikke er à jour eller inneholder andre feil.

11.3 Reklamasjon

For å kunne påberope seg en mangel, må Kunden reklamere skriftlig til Iper Direkte innen 30 (tretti) dager etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget. Kunden mister under enhver omstendighet sin rett til å påberope seg en mangel dersom man ikke har reklamert innen 2 (to) år fra det tidspunkt da Kunden mottok vedkommende Tjeneste.

11.4 Utbedring eller omlevering

Når en mangel foreligger, kan Iper Direkte velge mellom å foreta vederlagsfri utbedring av den mangelfulle Tjenesten eller foreta vederlagsfri omlevering med en tilsvarende leveranse. I mangel av avtale om gjennomføringen, skal avhjelpende tiltak gjennomføres så snart som mulig, og uansett innen rimelig tid.

11.5 Prisavslag eller heving

Kunden kan, dersom utbedring eller omlevering ikke er aktuelt, enten beholde den mangelfulle Tjenesten og kreve prisavslag, eller heve kjøpet av den mangelfulle Tjenesten. Heving kan likevel bare skje dersom det er klart at vedkommende Tjeneste lider av en vesentlig mangel.

11.6 Legalt grunnlag

Kunden og Iper Direkte skal etterleve alle lover og regulatoriske krav for produksjon, levering og bruk av de produkter og tjenester som avtalen gjelder. Dersom endringer i slike lover og krav medører endringer i leveranse og bruk for kunden eller Iper Direkte, skal avtalen endres slik at den er tilpasset det legale grunnlaget. Partene bærer sine egne omkostninger ved eventuelt tilpassing til legalt grunnlag.

11.7 Erstatning

Ved forsinkelse eller mangel kan Kunden kreve erstatning for tap han har blitt påført som følge av avtalebruddet. Iper Direktes ansvar skal likevel være begrenset til kjøpesummen for den mangelfulle Tjenesten. Dessuten er Iper Direkte ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap av noen art.

12. Avbestilling

Kunden kan, inntil levering av skjedd, skriftlig avbestille Leveransen eller deler av denne mot å dekke ethvert tap som Iper Direkte er eller vil bli påført som følge av avbestillingen.

13. Force majeure

En «Force majeure-begivenhet» er et hinder for oppfyllelse av Avtalens forpliktelser utenfor vedkommende parts kontroll som parten ikke burde ha forutsett da Avtalen ble inngått, og som parten heller ikke med rimelighet kunne eller kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av. Brann, naturkatastrofe, streik (inklusive lokal streik), opprør og krig er eksempler på Force majeure-begivenheter.

Den part som er blitt klar over at han er eller vil bli rammet av en Force majeure-begivenhet, skal straks gi den annen part skriftlig melding om dette. Det foreligger ikke avtalebrudd dersom vedkommende part godtgjør at overholdelse av Avtalen er blitt forhindret på grunn av en Force majeure-begivenhet. Hver av partene skal bære eget tap som skyldes at han selv eller den annen part er eller har vært rammet av en Force majeure-begivenhet. Straks Force majeure-begivenheten har opphørt, skal Iper Direkte gjenoppta sin leveringsforpliktelse etter Avtalen, men har krav på øket vederlag dersom utgifter til innsatsfaktorer m.v. tilsider dette. Hver av partene kan heve Avtalen når en Force majeure-begivenhet har vart, eller kommer til å vare, i minst 60 (seksti)dager.

14. Taushetsplikt, kredittopplysninger m.v.

Hver av partene er forpliktet til – også etter Avtalens opphør – å bevare fullstendig taushet overfor tredjemann om Leveransen, Avtalen og ethvert forhold knyttet til den annen part som ikke er offentlig kjent og som vedkommende er blitt kjent med som følge av Avtalen. Taushetsplikten gjelder ikke i forhold til selskaper hvor Iper Direkte, direkte eller indirekte, har mer enn 30 (tretti) % eierinteresse.

Kunden aksepterer at Iper Direkte innhenter kredittopplysninger om Kunden forut for inngåelse av Avtalen eller senere i avtaleperioden.

Iper Direkte har rett til å vise til Kunden på referanseliste over kunder og lignende, men skal ikke vise til en eller flere konkrete Leveranser eller Tjenester uten at samtykke fra Kunden er innhentet på forhånd.

15. Databehandleravtale

Dersom det ikke er inngått separat databehandleravtale mellom Iper Direkte AS og oppdragsgiver/behandlingsansvarlig, gjelder denne databehandleravtalen som er en del av Iper Direktes standard betingelser: Databehandleravtalen forholder seg generelt til EU 2016/679 (GDPR) når det gjelder behandlingen av personopplysninger, og viser også spesifikt til artiklene 28, 29 og 30 i samme direktiv.

Avtalens hensikt

Avtalen skal sikre at personopplysninger om de registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

Avtalen regulerer databehandlers bruk av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse.

Formål og kategorier av data

Generelt gjelder databehandlingen innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller en kombinasjon av disse. Partene utveksler ikke-sensitive persondatakategorier som fødselsdato, navn, kjønn, adresse, telefon, statuskoder for død og reservasjon.

Iper Direkte er behandlingsansvarlig for registreringer i Ipers egne databaser over norske personer og bedrifter (Iper Konsument og Iper Bedrift).

Ved mottak av oppdragsgivers data (medlemmer, kunder mv) for oppslag og oppdatering er Iper Direkte databehandler.

Eksempler på behandling av data er match, oppslag, lagring og analyse av data. Vanlige handlinger tilknyttet datatypene er dublettbehandling, stopp og oppdatering, samt utlevering for en gangs bruk til markedsføring i tilfeller hvor dette er tillatt.

Rammene for behandling av oppdragsgivers data er i hovedsak følgende

  • Behandling skjer kun på instruks fra oppdragsgiver
  • Data utleveres ikke til tredjepart uten instruks fra oppdragsgiver
  • Data benyttes ikke til andre formål enn oppdragsformålet uten instruks fra oppdragsgiver
  • Data slettes på oppfordring oppdragsgiver. Dersom ingen instruks foreligger, følges databehandlers interne rutiner for sletting.

Utlevering, lagring og bruk Data som er utlevert fra Iper til et bestemt formål, for eksempel analyse eller markedsføring, er overlevert oppdragsgiver kun for dette formålet eller denne perioden. Data skal som hovedregel slettes 30 dager etter levering.

Dersom data oppbevares etter dette, skal data pseudonymiseres, f.eks ved å beholde kun ID. Etter 365 dager skal også pseudonymiserte data slettes. Iper er behandlingsansvarlig for denne type data, og behandler forholdet til den registrerte.

Data utlevert som oppdateringer, identifisering eller oppslag til oppdragsgiver, skal følge oppdragsgivers egne retningslinjer for personvern. Oppdragsgiver vil i slike tilfeller være behandlingsansvarlig i forhold til den registrerte.

16. Overdragelse

En part kan ikke overdra sine rettigheter og/eller plikter etter Avtalen til tredjemann uten den annen parts skriftlige forhåndssamtykke. Iper Direkte har likevel adgang til å overdra rettigheter og/eller plikter etter Avtalen til tredjemann i forbindelse med oppkjøp, fusjoner o.l., men har ikke adgang til å overdra rettigheter og/eller plikter til Kundens konkurrenter.

17. Lovvalg og tvister

Avtalen skal tolkes og utfylles i henhold til norsk rett.

Partene skal søke å løse tvister om Avtalen i minnelighet, og kan herunder la en uavhengig tredjemann anbefale en løsning av tvisten eller avgjøre den. En eventuell tredjemannsavgjørelse er ikke endelig, med mindre partene skriftlig har avtalt dette.

Dersom partene ikke har oppnådd enighet om en minnelig løsning av tvisten (eller har fått tredjemanns endelige avgjørelse av tvisten) innen 2 (to) måneder etter at den oppsto, kan hver av partene kreve tvisten endelig løst ved voldgift i Oslo etter gjeldende Regler for Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning. Iper Direkte kan velge om tvisten i stedet skal avgjøres ved ordinær domstol i Oslo eller på et annet sted hvor Iper Direkte har en av sine kontoradresser.

Oslo, 21. November 2017